Finalists

Boys 11-12

Name
Enzo Johnson
Patrick Coffey

Boys 5-6

Name
Marcus Karim
Raife Levermore

Boys 7-8

Name
Matthew Russell
Filipp Ferrigno

Boys 9-10

Name
James Laws
James sadler
Livio Johnson

Girls 11-12

Name

Girls 5-8

Name
Betsy Laws

Girls 9-10

Name
Zoe Wright